آرشیو نمایشگاههای کتاب استانی 1396

 

سیصد و سی و سومین نمایشگاه کتاب استانی

 • هشتمین نمایشگاه کتاب البرز
 • مکان: محل  دائمی نمایشگاه های فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 19 تا 25 شهریور 1396
 • ساعات بازدید: 15 تا 22
 • تعداد غرفه: 115
 • تعداد ناشر: 169
 • عناوین کتب داخلی: 32557 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 11 هزارنفر
 • مبلغ بن اختصاصی:250 میلیون تومان
 • فروش کل: 360 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 20

سیصد و سی و چهارمین نمایشگاه کتاب استانی

 • پانزدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی( ارومیه)
 • مکان: مجتمع فرهنگی هنری ارومیه
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 28 شهریور تا 3 مهر 1396
 • ساعات بازدید: 9 تا 12 و 16 تا 20
 • تعداد غرفه: 152
 • تعداد ناشر: 329
 • عناوین کتب داخلی: 36251 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 88 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی:400 میلیون تومان
 • فروش کل: 805 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 16

سیصد و سی و پنجمین نمایشگاه کتاب استانی

 • یازدهمین نمایشگاه کتاب لرستان
 • مکان: مصلی بزرگ خرم آباد
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 29 شهریور تا 4 مهر 1396
 • ساعات بازدید: 9 تا 12 و 16 تا 20
 • تعداد غرفه: 227
 • تعداد ناشر: 387
 • عناوین کتب داخلی: 45300 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 66 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی:400 میلیون تومان
 • فروش کل: 713 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 19

سیصد و سی و ششمین نمایشگاه کتاب استانی

 • یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی ( بیرجند)
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌ها
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 17 تا 22 مهر 1396
 • ساعات بازدید:  15:30 تا 21:30
 • تعداد غرفه: 112
 • تعداد ناشر: 173
 • عناوین کتب داخلی: 29684جلد
 • تعداد بازدید کننده:
 • مبلغ بن اختصاصی:400 میلیون تومان
 • فروش کل:835میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 13

سیصد و سی و هفتمین نمایشگاه کتاب استانی

 • دوازدهمین نمایشگاه کتاب شهرکرد
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های شهرکرد
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 24 تا 29 مهر 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا 12:30 و 16 تا 21
 • تعداد غرفه: 200
 • تعداد ناشر: 420
 • عناوین کتب داخلی: 46943 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 200 هزارنفر
 • مبلغ بن اختصاصی:550 میلیون تومان
 • فروش کل: 1میلیارد و 450 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 14

سیصد و سی و هشتمین نمایشگاه کتاب استانی

 • یازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های گلستان
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 25 تا 30 مهر 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا 12  و 15:30  تا 21
 • تعداد غرفه: 263
 • تعداد ناشر: 498
 • عناوین کتب داخلی: 52693 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 935 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی:550 میلیون تومان
 • فروش کل: 1 میلیارد و 650 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 23
 •  

سیصد و سی و نهمین نمایشگاه کتاب استانی

 • پانردهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی ( تبریز)
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های تبریز
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 2 تا 7 آبان1396
 • ساعات بازدید:  10 تا 20
 • تعداد غرفه: 790
 • تعداد ناشر: 1006
 • عناوین کتب داخلی: 117173جلد
 • عناوین کتب بین الملل: 32000 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 950 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 1 میلیارد و 500 میلیون تومان
 • فروش کل: 6 میلیارد و 200میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 18
 

سیصد و چهلمین نمایشگاه کتاب استانی

 • دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی (بجنورد)
 • مکان: مصلی بزرگ امام خمینی(ره)
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 3 تا 8 آبان1396
 • ساعات بازدید:  9 تا 12  و 16 تا 21
 • تعداد غرفه: 176
 • تعداد ناشر: 268
 • عناوین کتب داخلی: 36443جلد
 • تعداد بازدید کننده: 97 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 400میلیون تومان
 • فروش کل: 910 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 18

سیصد و چهل و یکمین نمایشگاه کتاب استانی

 • سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه های دائمی استان کرمانشاه
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 20 تا  25 آبان ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا 12  و 15تا 20
 • تعداد غرفه: 210
 • تعداد ناشر: 409
 • عناوین کتب داخلی: 49518 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 550 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 800 میلیون تومان
 • فروش کل: 1 میلیارد و 328 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 13

سیصد و چهل و دومین نمایشگاه کتاب استانی

 • یازدهمین نمایشگاه کتاب اردبیل
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه های دائمی استان اردبیل
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 21تا  26 آبان ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا 12  و 16 تا 20
 • تعداد غرفه: 145
 • تعداد ناشر: 306
 • عناوین کتب داخلی: 34243 جلد
 • تعداد بازدید کننده:
 • مبلغ بن اختصاصی: 350میلیون تومان
 • فروش کل: 689 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 13

سیصد و چهل و سومین نمایشگاه کتاب استانی

 • شانزدهمین نمایشگاه کتاب شیراز
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه های دائمی استان فارس
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 2 تا 7  آذرماه 1396
 • ساعات بازدید:  10 تا 20 
 • تعداد غرفه: 600
 • تعداد ناشر: 717
 • عناوین کتب داخلی: 93549 جلد
 • عناوین کتب ناشران بین الملل: 21650 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 1 میلیون و 320 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 1 میلیارد و 300 میلیون تومان
 • فروش کل: 4 میلیارد و 580 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 13

سیصد و چهل و پنجمین نمایشگاه کتاب استانی

 • سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌ها
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 16 تا 21 آذر 1396
 • ساعات بازدید:  10 تا 20 
 • تعداد غرفه: 195
 • تعداد ناشر: 430
 • عناوین کتب داخلی: 48385 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 125 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 650 میلیون تومان
 • فروش کل: 2 میلیارد و 50 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 20
 

سیصد و چهل و ششمین نمایشگاه کتاب استانی

 • دوازدهمین نمایشگاه کتاب بوشهر
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌ها
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 23 تا 28آذر 1396
 • ساعات بازدید:  15 تا  21
 • تعداد غرفه:  161
 • تعداد ناشر: 303
 • عناوین کتب داخلی: 36582 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 157 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 350 میلیون تومان
 • فروش کل: 750 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 22

سیصد و چهل و هشتمین نمایشگاه کتاب استانی

 • پنجمین نمایشگاه کتاب جنوب کرمان (جیرفت)
 • مکان: حسینیه شهدا
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 2 تا 8 دی ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا  12 و 16 تا 20
 • تعداد غرفه:  119
 • تعداد ناشر: 230
 • عناوین کتب داخلی: 32651 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 88 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 300 میلیون تومان
 • فروش کل: 750 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 18

سیصد و پنجاهمین نمایشگاه کتاب استانی

 • پانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان
 • مکان: محل دایمی نمایشگاه‌های استان
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه:  1 تا  7بهمن  ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا  12 و 16 تا 21
 • تعداد غرفه:  475
 • تعداد ناشر: 572
 • عناوین کتب داخلی: 86221 جلد
 • عناوین کتب خارجی: 12315جلد
 • تعداد بازدید کننده: 275 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 650میلیون تومان
 • فروش کل: 2 میلیارد و 140 میلیون تومن
 • برنامه های جنبی: 24

سیصد و پنجاه و یکمین نمایشگاه کتاب استانی

 • هجدهمین نمایشگاه کتاب یاسوج
 • مکان: مصلی امام خمیمنی
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه:  16 تا 21 بهمن ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا  12 و 15:30 تا 19:30
 • تعداد غرفه:  125
 • تعداد ناشر: 200
 • عناوین کتب داخلی: 40000جلد
 • تعداد بازدید کننده: 140هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 350 میلیون تومان
 • فروش کل:  609 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 7

سیصد و پنجاه و دومین  نمایشگاه کتاب استانی

 • یازدهمین نمایشگاه کتاب ایلام
 • مکان: سوله اداره کل غله
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 18 تا 23 بهمن ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا  12 و 15 تا 20
 • تعداد غرفه:  183
 • تعداد ناشر: 268
 • عناوین کتب داخلی: 57767 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 80 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 300 میلیون تومان
 • فروش کل: 323 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 22

سیصد و پنجاه و سومین نمایشگاه کتاب استانی

 • دوازدهمین نمایشگاه کتاب اهواز
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های استان
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 25 تا 30 بهمن ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا  12 و 16تا 22
 • تعداد غرفه:  340
 • تعداد ناشر: 538
 • عناوین کتب داخلی: 68244جلد
 • عناوین کتب عرب: 7500جلد
 • تعداد بازدید کننده: 484 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 650میلیون تومان
 • فروش کل : 1 میلیارد و 200 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 16

سیصد و پنجاه و پنجمین نمایشگاه کتاب استانی

 • نوزدهمین نمایشگاه کتاب زاهدان
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های استان
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 3 تا 9 اسفند ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا  12 و 16تا 20
 • تعداد غرفه:  242
 • تعداد ناشر: 419
 • عناوین کتب داخلی: 51652 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 440 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 900 میلیون تومان
 • فروش کل : 2 میلیارد و 100 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 17
 • سیصد و پنجاه و ششمین نمایشگاه کتاب استانی

 • دهمین نمایشگاه کتاب یزد
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های استان
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 5  تا 11 اسفند ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا  13 و 16:30 تا  21:30
 • تعداد غرفه:  322
 • تعداد ناشر: 450
 • عناوین کتب داخلی: 79300 جلد
 • عناوین کتب بین الملل: 16800 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 330 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 1 میلیارد تومان
 • فروش کل : 2 میلیارد و 210 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: 25
 • سیصد و پنجاه و هشتمین نمایشگاه کتاب استانی

 • هفتمین نمایشگاه کتاب کردستان ( سنندج)
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های استان
 • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 13  تا 18 اسفند ماه 1396
 • ساعات بازدید:  9 تا  12 و 16 تا  20
 • تعداد غرفه:  230
 • تعداد ناشر: 338
 • عناوین کتب داخلی: 61295 جلد
 • عناوین کتب بین الملل: 980 جلد
 • تعداد بازدید کننده: 73 هزار نفر
 • مبلغ بن اختصاصی: 400 میلیون  تومان
 • فروش کل : 1 میلیارد و 200 میلیون تومان
 • برنامه های جنبی: