نمایشگاههای کتاب استانی سال 92

233- بم 235- رفسنجان 236- اصفهان 237 - شهر کرد
238- ارومیه 239- تبریز 240- اهواز 241- کرمان
242- مشهد 243- همدان 244- گیلان 245- کرمانشاه
246-بیرجند 247- سمنان 248- البرز 249- یاسوج
250- شیراز 251- گلستان 252- بندرعباس 253- مازندران
254- اراک 255- جیرفت 256- زاهدان 257- یزد
     
258- قزوین